Advanced   Java   Services JAVA-Praktikum Back Next Up Home
Mathematische Methoden (Lösung)
// ------------------------------ MathMethods.java ------------------------------- \\

public class MathMethods
{

  public static void main(String args[])
  {
   for(int i=0 ; i<10 ; i++)
     System.out.println("fibo("+i+") = " + fibo(i) ) ;

   for(int i=0 ; i<10 ; i++)
     System.out.println("fak("+i+") = " + fak(i) ) ;

   System.out.println("kgV(6,7) = " + kgV(6,7) ) ;
   System.out.println("kgV(12,15) = " + kgV(12,15) ) ;

   System.out.println("ggT(6,7) = " + ggT(6,7) ) ;
   System.out.println("ggT(12,15) = " + ggT(12,15) ) ;
  }

  public static double fibo(int n)
  {
   if (n<=1) return n;
   if (n>92) return Double.NaN ;

   double vor = 1 , vorvor = 0 , fibo = 0 ;

   for(int i=1; i<n; i++) // int geht bis 46 einschließlich, long bis 92 einschl.
   {
     fibo = vorvor + vor ;
     vorvor  = vor;
     vor   = fibo;
   }

   return fibo;
  }

  public static double fak(int n)
  {
   if (n<0) return Double.NaN ;
   if (n<=1) return 1;
   if (n>92) return Double.NaN ;

   double fak=1 ;

   for(int i=1; i<n; i++)
     fak = fak*(i+1) ;

   return fak;

  }

  public static int sgn(double x)
  {
   return x>0 ? 1 : x<0 ? -1 : 0 ;
  }


  public static double kgV(int a, int b)
  {
   double max = a < b ? b : a ;
   double min = a < b ? a : b ;
   int i;

   for(i=1 ; (i*max)%min != 0 ; i++)
     ;

   return i*max ;
  }

  public static double ggT(int a, int b)
  {
    if (a*b==0) return 0 ;

    return a*b/ kgV(a,b) ;
  }

} // end class
Valid XHTML 1.0 Strict top Back Next Up Home